25. marca 2023
Meniny má Marián

Oznámenia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 22.5.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/6387/950/2017/Kn zo dňa 24.04.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemku p.č. 1426/601 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.

Vyvesené dňa: 2.6.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00