3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 15.10.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/14771/4733/2016/Kn zo dňa 16.09.2016, orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 6 ks stromov na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 3034/2 v k.ú. Bratislava – Dúbravka, na Saratovskej ul. č. 16-18. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľa.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00