29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 1.9.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/10324/3858/2016/Kn zo dňa 20.06.2016 a ŽP/12919/3858/2016/Kn zo dňa 10.8.2016, orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks stromov na základe žiadosti firmy Format, s.r.o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava. Stromy rastú na pozemkoch p. č. 1059 a 1612 v k.ú. Bratislava – Dúbravka, na Karloveskej ul, lokalita Krčace. Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00