5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e,

 

že dňa 15.3.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-1651/404/2017/Bn zo dňa 06.02.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 11 ks drevín, rastúcich na pozemkoch p.č. 2435/114, 2726/58, 2726/59, 2726/118, 2726/15 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na základe žiadosti spoločnosti Jannis s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava.Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00