7. júna 2023
Meniny má Róbert

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 31.3.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-4659/1611/2017/Kn zo dňa 28.3.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks drevín druhu vŕba previsnutá a javor mliečny na základe žiadosti Koi Carp s.r.o., Kudlákova 7, 841 01 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p.č. 2244 na Kudlákovej 7 v k.ú. Bratislava-Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00