25. marca 2023
Meniny má Marián

Oznámenie

Oznámenie

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e,

 

že dňa 05.05.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5529/1665/2017/Kn zo dňa 10.04.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín, rastúcich na pozemku p.č. 2691 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na základe žiadosti Veroniky Mikulkovej, J.Alexyho 5, 841 01 Bratislava.

 

 

Vyvesené dňa: 2.6.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00