29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti

OZNÁMENIE

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e,

 

že dňa 17.07.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/10062/1660/2017/Kn zo dňa 22.06.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov a 12 m2 kríkov na základe žiadosti mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.  Stromy rastú na pozemku p. č. 2562/1 v k. ú. Devínska Nová Ves, na ulici Ivana Bukovčana 3. Vlastníkom pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava, sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.  

 

 

Vyvesené dňa: 31.08.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00