31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Oznámenie o právoplatnosti

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 04.08.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/10835/2333/2017/Kn zo dňa 12.07.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov na základe žiadosti vlastníka pozemkov Hlavného mesta SR, sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p. č. 3354 v k. ú. Dúbravka, na ulici Nejedlého 19 a 25.

Vyvesené dňa: 31.08.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00