1. apríla 2023
Meniny má Hugo

Oznámenie o právoplatnosti

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 4.8.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/10746/2116/2017/Kn zo dňa 13.07.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu na základe žiadosti Spoločenstva kresťanov Christiana, Červeňákova 5, 841 01 Bratislava. Strom rastie na pozemku p. č. 2880 v k.ú. Dúbravka. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.

.

Vyvesené dňa: 31.8.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00