29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Oznámenie o právoplatnosti

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 14.7.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/5723/1664/2017/Kn zo dňa 23.06.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks stromov na základe žiadosti Ing. Eriky Chamrazovej, ul. Jura Hronca 5, 841 02 Bratislava. Stromy rastú na pozemkoch p. č. 1556/1 a 1555/3 v k.ú. Dúbravka. Pozemky sú vo vlastníctve žiadateľky a Ing. Štefana Chamraza, bytom Juraja Hronca 5, 841 02 Bratislava a Hlavného mesta SR Bratislava.

.

Vyvesené dňa: 31.8.2017Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00