5. decembra 2023
Meniny má Oto

oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 07.09.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-11572/4215/2016/Bn zo dňa 15.07.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu      breza previsnutá a 2 ks drevín druhu borovica lesná na základe žiadosti Jarmily Masárovej, Žatevná 6, 841 01 Bratislava. Stromy rastú na pozemku p.č. 1946 v k.ú. Bratislava-Dúbravka v lokalite Tavarikova osada. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľky.Vyvesené dňa: 16.09.2016


                                                                                  RNDr. Martin Zaťovič                                                                                                         starosta 

 
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00