5. decembra 2023
Meniny má Oto

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 19.10.2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP-15405/4534/2016/Bn zo dňa 27.09.2016 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný na základe žiadosti Mgr. Slávy Rigovskej, Talichova 6, 841 01 Bratislava. Strom rastie na pozemku p.č. 1491/4 v k.ú. Bratislava-Dúbravka na ulici Talichova č. 6. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR-Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00