20. marca 2023
Meniny má Víťazoslav

Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia č.j. ŽP/2814/790/2017/Kn

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e,

že dňa 15.4.2017 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č.j. ŽP/2814/790/2017/Kn zo dňa 23.03.2017 orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemku p. č. 1960/1 v k.ú. Bratislava-Dúbravka, na základe žiadosti Petra Palku, Hlaváčikova 22, 841 05 Bratislava.
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00