9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. ŽP/12951/4334/2020/203/Kn zo dňa 21.07.2020

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3256/2023/367/ZK, v zmysle § 89 ods. 2 zákona vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. ŽP/12951/4334/2020/203/Kn zo dňa 21.07.2020, na základe žiadosti spoločnosti APOLLIS RESIDENCE s.r.o., Prievozská 10, 821 09 Bratislava, ktorá splnomocnila spoločnosť INGPROJECT s.r.o., Dunajská 48, 811 08 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“).

Žiadateľ požaduje predĺženie platnosti rozhodnutia č. ŽP/12951/4334/2020/203/Kn zo dňa 21.07.2020, ktorého platnosť uplynie 31.12.2023 a to z dôvodu prebiehajúceho procesu k vydaniu Územného rozhodnutia. Predĺženie platnosti rozhodnutia požaduje žiadateľ do 31.12.2025.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 28.07.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 20.07.2023
Dátum zvesenia: 28.07.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00