21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020

Oznámenie o strategickom dokumente

Mestská časť Bratislava-Dúbravka podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako dotknutá mestská časť informuje verejnosť o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ do ktorého možno nahliadnuť v stránkových dňoch počas úradných hodín Miestneho úradu MČ Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14 v Bratislave, kancelária č. 105 do 7. 8. 2017. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko výlučne Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 8. 8. 2017.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-bratislavskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 63 zákona je možné vykonať konzultácie u obstarávateľa strategického dokumentu, t.j. na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 0961046685 alebo e-mailom na jana.malikova@minv.sk).Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00