22. júna 2021
Meniny má Paulína

Výrub 1 ks stromu – na parcele KN-C č. 2073 (3740, 3702 E-KN) v k. ú. Karlova Ves

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/3965/2020/224/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na parcele KN-C č. 2073 (3740, 3702 E-KN) v k.ú. Karlova Ves, v areáli MŠ Suchohradská. Dôvodom je zlý zdravotný stav stromu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 21.08.2020 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 2, 841 01 Bratislava.

Dátum zverejnenia: 14. 8. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 8. 2020Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00