3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Výrub 1 ks stromu na pozemku KN-C p.č. 2170/20 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4470/2023/392/ZK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti, ktorú podal Michal Hutta, Bezekova 13, 841 02 Bratislava, vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku KN-C p.č. 2170/20 v k. ú. Dúbravka, na ul. Bezekova 13. Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že strom Chamaecyparis lawsoniana svojim veľkým zrastom znemožňuje prístup k vodovodnej šachte, poškodzuje strechu rodinného domu, zasahuje na susediaci pozemok, čím ohrozuje bezpečnosť prevádzky rodinného domu a aj bezprostredného okolia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 24.11.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 16.11.2023
Dátum zvesenia: 25.11.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00