3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Výrub 2 ks stromov na pozemku KN-C p.č. 2430/6, 2430/9 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4197/2023/390/ZK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti spoločnosti IMET a.s., Bardejovská 1/C 040 11 Košice, OZ: M.Sch. Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks stromov rastúcich na pozemkoch C-KN p.č. 2430/6 a 2430/9 v k. ú. Dúbravka.

Ako dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že stromy spôsobujú „ohrozenie zdravia a života, alebo značnú škodu na majetku“.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 02.11.2023 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 25.10.2023
Dátum zvesenia: 02.11.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2023Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00