31. januára 2023
Meniny má Emil

Výrub 4 ks stromov – na parcelách č. 2927, 3121, 2713, 2710/133 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/5016/2020/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov rastúcich na parcelách KN-C č. 2927, 3121, 2713 a 2710/133 v k.ú. Dúbravka. Dôvodom je zlý zdravotný stav stromov.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 07.08.2020 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 31. 7. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00