20. októbra 2021
Meniny má Vendelín

Výrub stromov na parcelách č.: 21753/1 a 21377/10 v k.ú. Staré Mesto

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4110/2019/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov na pozemkoch p. č. 21753/1 a 21377/10 v k. ú. Staré Mesto, z dôvodu, že dreviny majú znížený bezpečnostný faktor a prítomnosť otvorených dutín.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t.j. do 15.07.2019 na adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00