5. decembra 2023
Meniny má Oto

Výrub stromov na parcelách č. 3509, 3510/22, 3510/23, 3510/24, 3510/25, 3510/28 v k. ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania spisová zn. ŽP/5150/2017/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti firmy VAVRICA ARCHITEKTI s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 91 ks stromov a 14 kríkových skupín na parcelách č. 3509, 3510/22, 3510/23, 3510/24, 3510/25, 3510/28 v k. ú. Dúbravka, z dôvodu plánovanej investičnej činnosti stavby „Terasový dom 2“.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 19.12.2017 na adresu knetigova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00