29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Výrub stromov na pozemkoch p.č.: 3651/275, 3651/258, 3651/254 v k.ú. Karlova Ves

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/6334/2020/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti mestskej časti Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemkoch p.č. 3651/275, 3651/258, 3651/254 v k.ú. Karlova Ves. Dôvodom žiadosti o výrub je, že dreviny sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave, majú prehnité kmene a dvom drevinám rastú na päte kmeňa plodnice húb, ktoré vážne destabilizujú statiku drevín.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 29.10.2020 na mailovú adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.

Dátum zverejnenia: 22. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 10. 2020Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00