29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Výrub stromov - p.č. 3151v k.ú. Staré Mesto

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4114/2018/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromurastúceho na parcele č. 3151v k.ú. Staré Mesto na Kuzmányho uliciz dôvodu, že nálet koreňmi vytláča povrch dopadovej plochy na detskom ihrisku.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 07.08.2018 na adresu zuzana.knetigova@dubravka.skSpäť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00