21. marca 2023
Meniny má Blahoslav

Výrub stromov - p.č. 947 v k.ú. Bratislava-Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/2580/2017/Kn, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Ing. Petry Kanisovej, Karola Adlera 3, 841 02 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 1 ks hrušky na p.č. 947, druh pozemku záhrada v k.ú. Dúbravka. Dôvodom výrubu je rekonštrukcia rodinného domu a skutočnosť, že strom zabraňuje manipulácii stavebných mechanizmov pri rekonštrukcii domu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 2.6.2017 na adresu knetigova@dubravka.sk .Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00