2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Výrub stromu na parcele č.: 1778/1 v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania spis. zn. ŽP/2823/2018/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Juraja Halama o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu na pozemku p. č. 1778/1 v k. ú. Dúbravka, z dôvodu stavebnej činnosti. Vlastníkom pozemku je žiadateľ a Andrea Balážová.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 7 dní od tohto oznámenia t. j. do 02.04.2018 na adresu: kotvasova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00