29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Výrub stromu na pozemku p.č.: 3333 C-KN v k.ú. Dúbravka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4636/2020/KK, v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti Hlavného Mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava IČO 603 481 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku p.č. 3333 C-KN v k.ú. Dúbravka z dôvodu, že strom rastie pri vstupe do bytového domu Nejedlého 11. Strom má rozsiahle poškodenie na kmeni čím sa stáva potenciálne nebezpečný a má na 50% preschnutú korunu.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 dní od tohto oznámenia t.j. do 30.06.2020 na adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk

Dátum zverejnenia: 22. 6. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 6. 2020Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00