29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Zmena rozhodnutia č.j. ŽP/12433/3786/2016 zo dňa 01.08.2016

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania podľa § 89 ods. 2 zákona, vo veci predĺženia lehoty stanovenej v rozhodnutí č. ŽP/12433/3786/2016 zo dňa 01.08.2016, bod II. odsek 4, na uskutočnenie náhradnej výsadby k stavbe „Polyfunkčný objekt L2, na základe žiadosti firmy ARCH-INVEST, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava. Ako dôvod žiadateľ uvádza posunutie termínov pri realizácii stavby a nemožnosť realizácie náhradných výsadieb v rozhodnutí stanovenom termíne.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona v platnom znení žiadame písomne alebo elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 dní od tohto oznámenia t. j. do 09.10.2019 na adresu zuzana.knetigova@dubravka.sk
Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00