5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zmena rozhodnutia č.j. ŽP/21715/4758/2020/216/Kn

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania spisová značka ŽP/6496/2021/ZK, podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, vo veci zmeny rozhodnutia. Žiadateľ hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava požiadal o zmenu umiestnenia náhradnej výsadby z pozemku C-KN č. 1430/5 v k.ú. Dúbravka na pozemok C-KN č. 3501/1 v k.ú. Dúbravka. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že na pozemku KN č. 1430/5 v k.ú. Dúbravka sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktoré bránia výsadbe stromov v tejto lokalite.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 01.10.2021 na mailovú adresu: zuzana.knetigova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná ul. č. 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 23.09.2021Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00