29. novembra 2023
Meniny má Vratko

ŽP/3608/2022/333-KO - Zmena rozhodnutia č.j. ŽP-15892/6026/2021/274-KK zo dňa 23.09.2021

Sp. zn.: ŽP/3608/2022/333-KO

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto

oznamuje

začatie správneho konania spisová značka ŽP/3608/2022/333-KO podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, vo veci zmeny rozhodnutia – zmeny parcelných čísel umiestnenia stromov a zmeny termínu na náhradnú výsadbu v rozhodnutí ŽP/15892/6026/2021/274-KK zo dňa 23.09.2021.

Ako dôvod žiadateľ hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava uvádza, že po preverení inžinierskych sietí došlo k zisteniu, že pozemky E-KN p.č. 1191/200 a p.č. 1192/200 v k.ú. Dúbravka, sa nachádzajú v ochrannom pásme vzdušného vedenia vysokého napätia.

Okrem toho žiadateľ požiadal aj o zmenu umiestnenia drevín z pozemku C-KN p.č. 1387/1
na pozemok C-KN p.č. 2837 v k.ú. Dúbravka. Ako dôvod zmeny umiestnenia stromov žiadateľ uvádza, že je cieľom hl. mesta reagovať na klimatickú zmenu aj výsadbou vzrastlých drevín v okolí parkovísk, ktoré sú veľkým akumulátorom tepla nielen počas letných mesiacov.
Zároveň žiadateľ požaduje predĺžiť termín náhradnej výsadby do 30.05.2023.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 10.10.2022 na mailovú adresu: kristina.kotvasova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 03.10.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 02.10.2022Späť na Úradná tabuľa - Životné prostredie

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00