31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Vedúci organizačného oddelenia

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie vedúci oddelenia organizačného Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nástupom 01. júla 2019.

 

Požadovanými predpokladmi sú:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax minimálne 1 rok vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii
 • riadiaca prax je výhodou
 • znalosť  a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • znalosť práce na PC

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • vyplnený osobný dotazník
 • štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 • koncepciu rozvoja oddelenia organizačného
 • fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne  znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
 • čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 31.05.2019 12,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – Vedúci oddelenia organizačného“. Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.


Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00