31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy Bazovského

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Bazovského 4, 841 01 Bratislava
s nástupom 01. júla 2022

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.
  • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve, komunikačné a organizačné schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, znalosť práce na PC

Požadované doklady:

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 30.05.2022 17,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – MŠ Bazovského“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
Dátum zverejnenia: 04.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.05.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00