31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Výberové konanie - miestny kontrolór

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením číslo 117/2020 zo dňa 23.06.2020 vyhlasuje v zmysle ust. § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka na deň 22.09.2020.

zamestnávateľ: mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

náplň práce: podľa § 18d a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku finančnej kontrol

termín nástupu do zamestnania: 1. októbra 2020

druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok (37,5 hod./týždenne)

platové podmienky: plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

termín predkladania prihlášok: do 08.09.2020 osobne do podateľne mestskej časti Bratislava-Dúbravka (počas úradných hodín do 15.00 hod.) v zalepenej obálke s označením „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“.

Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne mestskej časti na obálke s najneskorším dátumom 08.09.2020. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.

1.    Predpoklady na výkon funkcie miestneho kontrolóra

 • minimálne úplné stredné vzdelanie;
 • bezúhonnosť;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2.    Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

 • Meno, priezvisko.
 • Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu.
 • Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti.
 • Štruktúrovaný profesijný životopis.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Overená fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie miestneho kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 • Koncepcia výkonu funkcie.

3.    Priebeh voľby miestneho kontrolóra

 • Kandidáti majú možnosť vystúpiť v deň konania voľby miestneho kontrolóra pred miestnym zastupiteľstvom pred uskutočnením voľby a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii miestneho kontrolóra – rozsah max. 5 minút.
 • Voľba miestneho kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.
 • Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.
Dátum zverejnenia: 9. 7. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00