25. septembra 2023
Meniny má Vladislav

Výberové konanie - MŠ Ožvoldíkova

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ožvoldíkova 15, 841 02 Bratislava s nástupom 01. januára 2021.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 10 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z.z.
  • ovládanie štátneho jazyka
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. znení neskorších predpisov a I. atestácia
  • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve základnej školy s právnou subjektivitou, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

  • osobnostné a morálne predpoklady, znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)

Požadované doklady:

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 13.11.2020 do 12,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - výberové konanie – MŠ Ožvoldíkova“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
Dátum zverejnenia: 21. 9. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00