31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Výberové konanie - vedúci oddelenia hospodárskej správy

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava v súlade s ustanovením §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s článkom 5 Pracovného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

v y h l a s u j e     v ý b e r o v é    k o n a n i e

na obsadenie funkcie vedúci oddelenia hospodárska správa s nástupom od 1. októbra 2017

Požadovanými predpokladmi sú:

•    stredoškolské vzdelanie s maturitou – stavebný odbor alebo vysokoškolské vzdelanie stavebný odbor
•    znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
•    bezúhonnosť
•    prax v odbore najmenej 5 rokov, na riadiacu prax sa bude prihliadať
•    prax minimálne 1 rok vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii

Inými požadovanými predpokladmi sú:

•    znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)
•    osobnostné a morálne predpoklady
•    vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady:

•    prihláška do výberového konania
•    vyplnený osobný dotazník
•    štruktúrovaný profesijný životopis
•    overený doklad o absolvovanom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom študijnom   odbore
•    výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
•    lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
•    fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, kvalifikačnej skúšky a pod.)
•    čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
•    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
•    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 25.08.2017 12,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie – vedúci oddelenia hospodárska správa“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00