31. marca 2023
Meniny má Benjamín

Výberové konanie - vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka s nástupom 10. novembra 2020

Požadovanými predpokladmi sú:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax minimálne 3 roky vo verejnej správe na obdobnej pozícii
 • riadiaca prax je výhodou
 • znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • znalosť práce na PC
Požadované doklady:
 • prihláška do výberového konania
 • vyplnený osobný dotazník
 • štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 • koncepciu rozvoja oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti
 • fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 21.10.2020 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - výberové konanie – vedúci oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva.“ Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.
Dátum zverejnenia: 24. 8. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00