15. decembra 2017
Meniny má Ivica

Výberové konanie

                                           V ý b e r o v é   k o n a n i e

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e  v ý b e r o v é  k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Galbavého 5, 841 02 Bratislava

s nástupom 01. januára 2018

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa §6, §7 a §34 zákona č. 317/2009 Z.z. o

pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 • bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. znení neskorších predpisov,
 • I. atestácia,
 • znalosť  a orientácia v predškolskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 • znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

 • Prihláška do výberového konania
 • Vyplnený osobný dotazník
 • Štruktúrovaný životopis
 • Overený doklad o absolvovanom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom študijnom odbore
 • Overené Osvedčenie o získaní I. atestácie
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
 • Koncepciu rozvoja materskej školy.
 • Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne  znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov,  kvalifikačnej skúšky a pod.)
 • Čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi  do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 11.12.2017 16,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie - MŠ Galbavého“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.Späť na Voľné pracovné miesta

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00