3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Výberové konanie - riaditeľ MŠ Cédrová, Bratislava-Čuňovo

Mestská časť Bratislava-Čunovo
Hraničiarska 144 / 22. 851 10 Bratislava

V Bratislave: 06.11.2023

Mestská časť Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom zaujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Cédrová 6,
851 10 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. januára 2024

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MS SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve, komunikačné a organizačné schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, znalosť práce na PC

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • vyplnený osobný dotazník
 • štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o absolvovanom úplnom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní prvého/druhého stupňa v požadovanom odbore
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
 • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
 • koncepciu rozvoja materskej školy
 • fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, atestácii, kvalifikačnej skúšky a pod.)
 • čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava najneskôr do 6.12.2023 do 12.00 hod.. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie - MŠ Cédrová“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len ti uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

Gabriela Ferenčáková
starostka MČ Bratislava-Čunovo

IČO: 00 641 243
Tel./fax: 02/ 6285 0621, 02/ 6285 0629
http://www.cunovo.eu
miestnyurad@mc-cunovo.skDátum zverejnenia: 07.11.2023
Dátum zvesenia: 01.01.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 07.11.2023Späť na Voľné pracovné miesta

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00