15. augusta 2022
Meniny má Marcela

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

Číslo daňového exekučného konania: 110000469828
Číslo: 101807402/2021
Dátum: 27.09.2021

Daňový úrad Bratislava na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnosti.

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 100500910/2021 zo dňa 29.03.2021 vydaného Daňovým úradom Bratislava sa vykonáva predaj nehnuteľnosti.

Predmetom dražby je:
nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva 2893,
Okres: Bratislava IV, Obec: Bratislava-Dúbravka, katastrálne územie: Dúbravka

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo: 775/3, Výmera: 28 m2, Druh pozemku: Záhrada
Parcelné číslo: 777/4, Výmera: 2270 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 777 /6, Výmera: 33 m2, Druh pozemku: Vinica
Parcelné číslo: 777/8, Výmera: 63 m2, Druh pozemku: Vinica
Parcelné číslo: 777/11 , Výmera: 58 m2, Druh pozemku: Vinica
Parcelné číslo: 784/1, Výmera: 214 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel 13245 / 269499

Dátum konania opakovanej dražby: 05.11.2021
Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislav;1, kanc. 405
Čas konania opakovanej dražby: 10:00 hod.
Vyvolávacia cena: 36.630,00 EUR, ktorá je najnižším podaním.

Obhliadka nehnuteľnosti: Dohodnúť telefonicky na t.č . 02/57378251

Podmienky opakovanej dražby:

 1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným dokladom totožnosti a jej účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis, alebo právnická osoba so sídlom v SR, v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byť zastúpené zástupcom, ktorý sa musí preukázať úradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí zaregistrovať v mieste konania dražby dňa 05.11.2021 v čase od 08:30 najneskôr do 09:00 hod.
 2. Správca dane dražobnú zábezpeku určuje vo výške 18.315,00 EUR, slovom osemnásťtisíctristopätnásť eur, ktorú je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový exekučný účet č. SK04 8180 5010 8370 0044 3313, KS 8144, VS SP00000019 vedený v Štátnej pokladnici alebo v hotovosti u správcu dane v termíne do 29.10.2021. Dražby sa môže zúčastniť Jen dražiteľ, ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby preukáže správcovi dane dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky a to:
  výpisom z účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej zábezpeky z účtu dražiteľa v prospech správcu dane dokladom o zaplatení dražobnej zábezpeky v hotovosti.
 3. Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby podľa § 136 ods. 5 Daňového poriadku. 
 4. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Ak je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci si predkupné právo, udelí správca dane príklep prednostne jemu. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom.
 5. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby (najvyššie podanie), v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňový exekučný účet Daňového úradu Bratislava vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK63 8180 5009 1080 2013 83%, variabilný symbol 8710039234, špecifický symbol 29227060, alebo v hotovosti u správcu dane. Úspešnému vydražiteľovi sa započítava do ceny vydraženej nehnuteľnosti vopred zaplatená dražobná zábezpeka. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca dane dražobnú zábezpeku nevráti a použije ju na úhradu nákladov podľa § 144 ods. 2 Daňového poriadku. V prípade opakovanej a opätovnej dražby tento dražiteľ dražiť nemôže. Rovnako sa tento dražiteľ nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky.
 6. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená). 1\a nehnuteľnosti viaznu tieto závady: Závady Závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 7. V zmysle § 142 Daňového poriadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a zaplatením najvyššieho podania v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo vydražiteľ v určenej lehote nezaplatí najvyššie podanie, je povinný vydraženú vec vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti.
 8. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v čas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov, v zmysle § 143 Daňového poriadku správca dane nariadi opakovanú dražbu najneskôr do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu stanoveného pre konanie dražby. Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane nariadiť opätovnú dražbu.
 9. Správca dane upozorňuje osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto právo preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky a uplatniť si ho môžu len na dražbe ako dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep  dražiteľovi uplatňujúcemu si predkupné právo. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.
 10. Správca dane zruší konanie dražby ak:
  a) daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,
  b) spoluvlastník nehnuteľnosti , ktorá je v podielovom spoluvlastníctve poukáže na účet správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má dražiť a najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení,
  c) iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení.
 11. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu opakovanej dražby môžete získať osobne v kancelárii č. 405 na Daňovom úrade Bratislava alebo telefonicky na t. č . 02/57378251.
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2021Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00