Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m2 na Tavarikovej ulici v Bratislave

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 52, 841 02 Bratislava,

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k pozemku parc. č. 1735/14 – ostatné plochy a nádvoria, v k.ú. Dúbravka vo výmere 68 m².

PODMIENKY

Obchodnej verejnej súťaže

 

1.             Predávajúci/ Vyhlasovateľ


mestská časť Bratislava-Dúbravka

Žatevná 52, 841 02 Bratislava

v zastúpení: RNDr. Martin Zaťovič - starosta

IČO: 00 603 406

DIČ: 2020919120

 

2.             Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj pozemku parc. č. 1735/14 – ostatné plochy a nádvoria, v k.ú. Dúbravka vo výmere 68 m², ktorý je vymedzený v prílohe týchto podmienok.

 

3.             Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

 

Meno a priezvisko: JUDr. Jana Jakubkovič

Telefónne číslo: 02/69 202 543

e-mail: jana.jakubkovic@dubravka.sk

 

4.             Termín obhliadky:

 

Záujemcovia o kúpu predmetného pozemku si môžu dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa uvedenou v predchádzajúcom bode týchto podmienok.

 

5.             Typ zmluvy

 

Kúpna zmluva podľa ust. § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

6.             Kúpna cena

 

Najnižšia kúpna cena je stanovená na sumu 112,78 EUR  za m², a to v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 214/2017 zo dňa 25.04.2017.

 

7.             Spôsob podávania súťažných návrhov

 

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke, s uvedením identifikačných údajov na adresu mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 824 02 Bratislava alebo osobne na uvedenú adresu. Návrh v zalepenej obálke musí byť označený:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Tavarikova, Bratislava. NEOTVÁRAŤ.“

 

Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. Na iné návrhy nebude vyhlasovateľ prihliadať.

 

8.             Lehota na predkladanie ponúk

 

Záväzné súťažné návrhy je možné predkladať v lehote do 15.06.2017. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených vyhlasovateľovi poštou, je rozhodujúci dátum doručenia na adresu vyhlasovateľa.

 

8.1         Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

 

9.             Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

 

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknutá kúpna cena za m2 v súlade s bodom 6 týchto podmienok.

 

10.         Vyhlásenie výsledkov súťaže – lehota na uzatvorenie zmluvy

 

10.1     Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa vyhodnocovať dňa 20.06.2017. Otváranie obálok je neverejné.

10.2     Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.dubravka.sk dňa 21.06.2017.

10.3     Víťaznému účastníkovi súťaže bude v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslané oznámenie o tom, že je víťazným účastníkom súťaže.

Ponuka víťazného účastníka súťaže bude predložená na schválenie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti.

10.4     Neúspešní navrhovatelia budú o neúspešnosti svojho návrhu upovedomení písomne.

10.5     V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazom súťaže, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s nasledujúcim navrhovateľom, ktorý predložil druhú najvýhodnejšiu ponuku.

 

11.         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

 

11.1   Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. O zrušení a zmene podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, informovaní písomne.

Zrušenie, ako aj zmeny podmienok súťaže budú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.dubravka.sk.

11.2   Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

11.3 V prípade neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00