Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. júna 2024
Meniny má Valéria

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž
na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m²

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 52, 841 02 Bratislava,

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k nebytovému priestoru – garáže č. 912 na Bullovej ulici č. 11 v Bratislave, vo výmere 14 m².

PODMIENKY
Obchodnej verejnej súťaže

1.    Predávajúci/ Vyhlasovateľ

mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 52, 841 02 Bratislava
v zastúpení: RNDr. Martin Zaťovič - starosta
IČO: 00 603 406
DIČ: 2020919120

2.    Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nebytového priestoru – garáže č. 912 na Bullovej ulici č. 11 v Bratislave, vo výmere 14 m², nachádzajúcej sa v suteréne stavby bytového domu, súp. č. 1171, na ulici Bullova č. 11, v Bratislave, vedenej na LV č. 2201, k. ú. Dúbravka, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 1400/320119 a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1400/320119, na pozemku, parcela registra „C“,parc. č. 2756/1,vo výmere 208 m², parc. č. 2757/1, vo výmere 231 m², parc. č. 2758/1, vo výmere 260 m², parc. č. 2759/1, vo výmere 252 m², parc. č. 2760/1, vo výmere 270 m², druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Dúbravka. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na LV č. 3335, k.ú. Dúbravka.

3.    Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno a priezvisko: JUDr. Jana Jakubkovič
Telefónne číslo: 02/69 202 543
e-mail: jana.jakubkovic@dubravka.sk

4.    Termín obhliadky:

Záujemcovia o kúpu predmetnej garáže si môžu dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa uvedenou v predchádzajúcom bode týchto podmienok.

5.    Typ zmluvy

Kúpna zmluva podľa ust. § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

6.    Kúpna cena

Najnižšia kúpna cena je stanovená na sumu 16.800,- EUR (slovom: šestnásťtisícosemsto eur), a to v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 263/2017 zo dňa 12.12.2017.

7.    Spôsob podávania súťažných návrhov

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke, s uvedením identifikačných údajov na adresu mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 824 02 Bratislava alebo osobne na uvedenú adresu. Návrh v zalepenej obálke musí byť označený:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Bullova č. 11, Bratislava. NEOTVÁRAŤ.“

Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. Na iné návrhy nebude vyhlasovateľ prihliadať.

8.    Lehota na predkladanie ponúk

Záväzné súťažné návrhy je možné predkladať v lehote do 22.01.2018. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených vyhlasovateľovi poštou, je rozhodujúci dátum doručenia na adresu vyhlasovateľa.

8.1    Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

9.    Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena v súlade s bodom 6 týchto podmienok.

10.    Vyhlásenie výsledkov súťaže – lehota na uzatvorenie zmluvy

10.1    Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa vyhodnocovať dňa 24.01.2018. Otváranie obálok je neverejné.

10.2    Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.dubravka.sk dňa 25.01.2018.

10.3    Víťaznému účastníkovi súťaže bude v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslané oznámenie o tom, že je víťazným účastníkom súťaže.
Ponuka víťazného účastníka súťaže bude predložená na schválenie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti.

10.4    Neúspešní navrhovatelia budú o neúspešnosti svojho návrhu upovedomení písomne.

10.5    V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazom súťaže, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s nasledujúcim navrhovateľom, ktorý predložil druhú najvýhodnejšiu ponuku.

11.    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

11.1    Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. O zrušení a zmene podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, informovaní písomne.
Zrušenie, ako aj zmeny podmienok súťaže budú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.dubravka.sk.

11.2    Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

11.3    V prípade neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.

Záväzný návrh (70 kB)Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00