Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Obchodná verejná súťaž

na predaj hasičského cisternového automobilu CAS-25 Š 706 RTHP, EČV: BA-150 TS

mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k predaju hasičského cisternového automobilu CAS-25 Š 706 RTHP, EČV: BA-150 TS

PODMIENKY
Obchodnej verejnej súťaže

 

1.             Predávajúci/ Vyhlasovateľ

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Žatevná 2, 844 02 Bratislava
v zastúpení: RNDr. Martin Zaťovič, starosta
IČO: 00 603 406, DIČ: 2020919120
IBAN: SK31 0200 0000 0000 1012 8032

 

2.             Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj špeciálneho vozidla – hasičský cisternový automobil

Značka a typ:  CAS-25 Š 706 RTHP
Výrobca:  LIAZ, n.p., CZ
Rok výroby:  1981
Zdvihový objem valcov:  11781 cm3
Max. výkon motora:  117 kW
Predpísané palivo:  motorová nafta
Prevádzková hmotnosť: 9 200 kg
Celková hmotnosť: 13 570 kg
Dátum prvej evidencie v SR:  20.03.1981
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  20.03.1981
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:  26.01.2018
OEV č. :  SF 039151
Platnosť TK a EK :  neplatná  (11/2017)

 

3.             Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Matej Filípek

Telefónne číslo: 0905 284 054

e-mail: filipekmatej@centrum.sk

 

4.             Termín obhliadky:

Záujemcovia o kúpu predmetného hasičského cisternového automobilu si môžu dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa uvedenou v predchádzajúcom bode týchto podmienok. Ohliadky sa uskutočňujú na základe dohody, obvykle v pracovných dňoch, na adrese Pri Kríži 14, 841 02 Bratislava.

 

5.             Typ zmluvy

Kúpna zmluva podľa ust. § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

6.             Kúpna cena

Najnižšia kúpna cena je stanovená na sumu 2.287,20 EUR (slovom: dvetisícdvestoosemdesiatsedem eur 20 centov) a to podľa znaleckého posudku č. 11/2018.

 

7.             Spôsob podávania súťažných návrhov

Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke, s uvedením identifikačných údajov na adresu mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo osobne na uvedenú adresu. Návrh v zalepenej obálke musí byť označený:

„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – cisterna

 NEOTVÁRAŤ.“

Súťažné návrhy je možné podať len na tlačive záväzného návrhu, ktorý je prílohou týchto podmienok. Na iné návrhy nebude vyhlasovateľ prihliadať.

 

8.             Lehota na predkladanie ponúk

Záväzné súťažné návrhy je možné predkladať v lehote do 30.03.2018. Pri záväzných súťažných návrhoch doručených vyhlasovateľovi poštou, je rozhodujúci dátum doručenia na adresu vyhlasovateľa.
8.1 Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.  

 

9.             Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena v súlade s bodom 6 týchto podmienok.

 

10.         Vyhlásenie výsledkov súťaže – lehota na uzatvorenie zmluvy

 

10.1     Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 09.04.2018. Otváranie obálok je neverejné.

10.2     Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.dubravka.sk dňa 10.04.2018.

10.3     Víťaznému účastníkovi súťaže bude v lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslané oznámenie o tom, že je víťazným účastníkom súťaže.

10.4     Neúspešní navrhovatelia budú o neúspešnosti svojho návrhu upovedomení písomne.

10.5     V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy s víťazom súťaže, vyhlasovateľ môže uzavrieť zmluvu s nasledujúcim navrhovateľom, ktorý predložil druhú najvýhodnejšiu ponuku.

 

11.         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

11.1   Kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, prípadne zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. O zrušení a zmene podmienok budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, informovaní písomne.

Zrušenie, ako aj zmeny podmienok súťaže budú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.dubravka.sk.

11.2   Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

11.3 V prípade neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.

Fotografia cisterny (434 kB)

Záväzný návrh (72 kB)Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00