Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2024/2025


O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.


1. Termín a miesto zápisu

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a žiadosť elektronicky odošle. Po odoslaní si žiadosť vytlačí a zanesie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie. Lekár zároveň na žiadosti aj uvedie údaje v akom rozsahu dieťa má alebo nemá absolvované povinné očkovania. Žiadosť následne podpíšu obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Takto lekársky potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne doručí v stanovenom termíne riaditeľke materskej školy, ktorú v elektronickej žiadosti vybral ako prioritnú.
Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 bude dostupný na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 2. mája 2024.

Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné vyplniť a odoslať v termíne od 2.mája do 30. mája 2024.

Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy osobne:

V stredu 29. mája 2024 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny
Vo štvrtok 30. mája 2024 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny

Pri doručení riadne vyplnenej Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast, zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy k nahliadnutiu občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
zákonný zástupca dieťaťa predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

2. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :
    • do 31.8.2024 dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole;
    • do 31.8.2024 dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné;
    • do 31.8.2024 dovŕšia štyri roky veku a zákonný zástupca dieťaťa uplatní právo na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaním žiadosti.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov veku.
  • Výnimočne možno prijať do materskej školy aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a celkové prevádzkové podmienky umožňujú.
Dátum zverejnenia: 19.03.2024
Dátum zvesenia: 30.04.2025
Dátum poslednej aktualizácie: 19.03.2024Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00