5. decembra 2021
Meniny má Oto

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Magdaléna Baluchová
Naposledy sídlo/pobyt:  841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č . 101959991/2020 zo dňa 10.12.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava, číslo 101959991 /2020 zo dňa 10.12.2020 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava , Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava. v kancelárii č. 522 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia .
Dátum zverejnenia: 17.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 17.12.2020Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00