2. decembra 2022
Meniny má Bibiána

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Valéria Arnoldová

DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo: 102143885/2022
Dátum: 02.08.2022
Verejná vyhláška
o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Valéria Arnoldová
Naposledy sídlo/pobyt: Drobného 8, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 101886236/2022 zo dňa 01.07.2022 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 101886236/2022 zo dňa 01.07.2022 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava.  v kancelárii č. 400 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Ing. Andrea Suchoňová
námestník riaditeľa daňového úradu úseku daňovej exekúcie
Dátum zverejnenia: 25.08.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 25.08.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00