27. novembra 2021
Meniny má Milan

Verejná vyhláška o známení o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomností: Pure Horne, s. r. o.
Naposledy sídlo/pobyt: Saratovská 2, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 100242433/2021 zo dňa 11.02.2021 je uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 100242433/2021 zo dňa 11.02.2021 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava v kancelárii č. 402 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Dátum zverejnenia: 05.03.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 05.03.2021Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00