25. októbra 2021
Meniny má Aurel

Verená vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Monika Luptáková
Naposledy sídlo/pobyt: 841 21 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 101799007/2020 zo dna 24.11.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť číslo 101799007/2020 zo dňa 24.11.2020 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelárii č.612 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Adresát písomností: Perfect MP s. r. o.
Naposledy sídlo/pobyt: Pri kríži 40, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Písomnosť č. 101741420/2020 zo dna 13.11.2020 je uložená na Daňovom úrade Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73 Bratislava.

Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava číslo 101741420/2020 zo dňa 13.11.2020 verejnou vyhláškou podlá § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 817 73, Bratislava v kancelárii č. 402 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 03.12.2020Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00