14. augusta 2022
Meniny má Mojmír

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - nebytový priestor Cabanova 13

Zápisnica

z vyhodnotenia ponúk predložených v obchodnej verejnej súťaži na uzavretie kúpnej zmluvy k nebytovému priestoru č. 1 vo výmere 64,76 m² v suteréne bytového domu na Cabanovej ulici 13 v Bratislave, súp. č. 2174, LV č. 3055, ktorý je postavený na pozemkoch parc. č. 1132 a 1131 a k spoluvlastníckemu podielu na spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a k spoluvlastníckemu podielu na pozemku parc. č. 1131 a 1132.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú obchodnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k nebytovému priestoru č. 1 vo výmere 64,76 m² v suteréne bytového domu na Cabanovej ulici 13 v Bratislave, súp. č. 2174, LV č. 3055, ktorý je postavený na pozemkoch parc. č. 1132 a 1131 a k spoluvlastníckemu podielu na spoločných zariadeniach a príslušenstve domu a spoluvlastníckemu podielu na pozemku parc. č. 1131 a 1132, ktorú zverejnila na svojom webovom sídle www.dubravka. sk dňa 02.09.2021.
Najnižšia kúpna cena bola stanovená na sumu 60 600,- EUR.

V lehote určenej na predkladanie cenových ponúk bola predložená nasledovná ponuka:
  1. Údržba domov s. r. o., IČO: 358 98 861.................................... 62 000,00 EUR.

Vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži bola riadne predložené jedna, vyššie uvedená ponuka.
Na základy zverejnených súťažných podmienok sa víťazom súťaže stáva spoločnosť Údržba domov s. r. o., IČO: 358 98 861, Homolova 19, 841 02 Bratislava.
Dátum zverejnenia: 02.06.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00