9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Výsledky obchodnej súťaže

Z Á P I S N I C A

Z vyhodnotenia ponúk predložených v Obchodnej verejnej súťaži na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m²

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nebytového priestoru - garáže č. 912, na ulici Bullova č. 11, Bratislava, vo výmere 14 m², ktorú zverejnila na svojom webovom sídle www.dubravka.sk dňa 21.12.2017.

Najnižšia kúpna cena bola stanovená na sumu 16.800,- EUR, a to v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 263/2017 zo dňa 12.12.2017.

V lehote určenej na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovne:

1.    Peter Priedhorský, Bratislava    21.111,- EUR

2.    Gabriela Balkovičová, Bratislava     18.990,- EUR

3.    Ing. Gabriel Balík, Bratislava     18.500,- EUR

Vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži boli riadne predložené tri vyššie uvedené ponuky, pričom víťazom súťaže sa stáva na základe súťažných podmienok ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, a teda Peter Priedhorský, Bratislava.

  

Ponuky vyhodnotila komisia zložená z
-    Mgr. Stanislav Stančík,
-    Ing. Albert Liptovský,
-    JUDr. Jana Jakubkovič.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00