9. decembra 2023
Meniny má Izabela

Z Á P I S N I C A z vyhodnotenia ponúk predložených v Obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m2 na Tavarikovej ulici v Bratislave

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako vyhlasovateľ vyhlásila verejnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m2 na Tavarikovej ulici v Bratislave, ktorú zverejnila na svojom webovom sídle www.dubravka.sk dňa 16.05.2017.

Najnižšia kúpna cena bola stanovená na sumu 112,78 EUR za m², a to v zmysle Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 214/2017 zo dňa 25.04.2017.

V lehote určenej na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovne:

1.    Jozef Simon, Bratislava    117,00 EUR za m2

2.    Monika Púčiková, Láb    113,50 EUR za m2

3.    Daniela Mihálová, Pezinok    113,00 EUR za m2    

Vo vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži boli riadne predložené tri vyššie uvedené ponuky, pričom víťazom súťaže sa stáva na základe súťažných podmienok ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, a teda Jozef Simon, Bratislava.
Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00