27. januára 2023
Meniny má Bohuš

Žiadosť o spoluprácu - Poľovnícka Spoločnosť Devínska Kobyla

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ DEVÍNSKA KOBYLA, Dúbravka 5852 84102 Bratislava -
mestská časť Dúbravka – užívateľ poľovného revíru Devínska Kobyla, IČO: 50597230

V Bratislave, 19.09.2022

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Žatevná 2

844 02 Bratislava

Vec: Žiadosť o spoluprácu 

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ DEVÍNSKA KOBYLA ako užívateľ poľovného revíru Devínska Kobyla týmto žiada Mestskú časť Bratislava-Dúbravka o spoluprácu pri znižovaní stavov diviačej zveri.

Poľovníctvo na Devínskej Kobyle je súčasťou kultúrneho dedičstva, aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia. Poľovníctvo na Devínskej Kobyle zásadne a pozitívne vplýva na ochranu a zachovanie voľne žijúcej zveri, udržanie populácií všetkých druhov zveri v priaznivom stave, ochranu biotopov, zdravie občanov a na zabránenie šírenia zoonóz, t. j. infekcií prenášaných zo zvieraťa na človeka. Ďalším cieľom je eliminácia dopravných kolízií so zverou, či ochrana majetku a eliminácia škôd spôsobených zverou. V tomto zmysle je úloha poľovníctva na Devínskej Kobyle dôležitým a nevyhnutným prostriedkom dopomáhajúcim k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia.

Výkon práva poľovníctva na území Devínska Kobyla je v súlade s existujúcimi zákonmi zameranými na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie ako prírodného bohatstva organizovanou formou jednotnej poľovníckej samosprávy a funguje bez dopadu na verejné financie. Výkon práva poľovníctva je zabezpečený dostatočným počtom odborne spôsobilých a zdatných poľovníkov, znalých miestnych pomerov, na ktorých sa poľovný revír Devínska Kobyla nachádza. Títo odborníci zároveň fungujú v teréne denne ako poľovnícka stráž v boji proti environmentálnej a inej trestnej činnosti, na dennej báze riešia rôzne situácie, ako napr. stret zveri s motorovými vozidlami, vniknutie zveri do záhrad a obydlí, vyháňanie zveri z areálov škôl, z areálov cintorína, riešenie situácií spojených s úhynmi (odpratanie, zneškodnenie a odoberanie vzoriek), záchrana zveri, ktorá sa zachytí v plotoch záhrad, alebo elektrických ohradníkoch, PS Devínska Kobyla riadne plní plán chovu a lovu, realizuje výsev odpútavacích plodín a výsadbu ohryzových plôch, a iné... (pozn. aktuálne budujeme aj odchytové zariadenie, ktoré budeme inštalovať do problémových lokalít).

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s Mimoriadnym núdzovým opatrením č.z. 7885/2021.1 zo dňa 2.8.2021, ktoré nariadil Hlavný veterinárny lekár Jozef Bíreš na základe §6 ods.5 písm. a) a §34 ods. 1. písm. b) zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov z dôvodu šírenia AMO na Slovensku a vzhľadom na súčasný stav v Bratislave, kedy diviačia zver zachádza stále častejšie do intravilánu mesta Bratislava, žiadame Mestskú časť Bratislava-Dúbravka o spoluprácu vo forme informovania, vyzvania, a nariadenia.

Žiadame, aby Mestská časť Bratislava- Dúbravka vyzvala a dohliadla na obyvateľov, aby v žiadnom prípade neprikrmovali zver zo svojich obydlí a v blízkosti obydlí. Žiadame o zabezpečenie odpadových košov (zamedziť prístup pre zver). Žiadame, aby Mestská časť Bratislava- Dúbravka nariadila majiteľom zanedbaných záhrad, aby sa začali o svoj majetok riadne starať, aby si bezodkladne opravili ploty, zabezpečili zber plodov vo svojich záhradách, a aby bezodkladne vystrihali, či vykosili neudržiavané kroviny vo svojich záhradách, kde diviačia zver stále častejšie hľadá útočisko, na ktoré poľovníci nemajú dosah.

Vyššie uvedené opatrenia sú nevyhnutné za účelom zlepšenia situácie s diviačou zverou.

S pozdravom,

Poľovnícka spoločnosť Devínska Kobyla
Ing. Ján Martinovič – podpredseda (štatutár)Dátum zverejnenia: 26.09.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 26.09.2022Späť na Všeobecná úradná tabuľa

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00